Privacystatement itWebservice

Verantwoordelijke
itWebservice is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in itWebservice beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
itWebservice is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
itWebservice verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, van de Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
itWebservice gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen inzake het verwerven, aanvaarden of verwerken van een opdracht en/of facturering.

Grondslag van de verwerking
itWebservice moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 8 van de Wbp. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die geldt voor de verantwoordelijke (artikel 8, onder c, van de Wbp).
Een dergelijke wettelijke verplichting heeft itWebservice op grond van artikel 34a van de Wbp. Dit artikel stelt dat de verantwoordelijke de Autoriteit Persoonsgegevens 'onverwijld in kennis stelt van een inbreuk op de beveiliging, bedoeld in artikel 13 van die wet, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens'.

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 13 van de Wbp verplicht itWebservice om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
Zo worden de (persoons)gegevens tijdens verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens
itWebservice bewaart de persoonsgegevens die u invult op het formulier of telefonisch aan ons verstrekt slechts indien u klant van ons bent (geworden) en na eventuele beëindiging van de klantrelatie nog zeven (7) jaar, conform de verplichte bewaartermijn van de administratie voor de belastingdienst.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp).
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u itWebservice verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. itWebservice behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

itWebservice
Meerhuizenplein 36
1078TD AMSTERDAM

Meerhuizenplein 36 · 1078 TD Amsterdam · Tel: 020 - 67 33 641
email: info@itwebservice.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvKnr.34 18 28 43